آخرین اخبار : 

کاربردهای so در انگلیسی

wpid-57a099d461bdb_o_57a0997106261_37-learn_English_grammar-how_to_use_so_and_so_that.jpg

So در انگلیسی

so در انگلیسی قبل از یک صفت به تنهایی ( بدون اسم ) به کار می رود و مفـهوم آن صفت را تشدید می کند و معنای آن خیلی و آنقدر می باشد.
مثال
She is so clever.
در مثال بالا کلمه ی clever یک صفت می باشد که به تنهایی بعد از so به کار رفته است.
بعد از so در انگلیسی می توانیم یک that-clause به کار ببریم که دلیل ( reason ) را نشان می دهد. به الگو های زیر توجه کنید.
مثال
It was so cold that we stopped playing.(صفت)
He spoke so quickly that I couldn’t understand anything.(قید)
در مثال اول بین so………..that صفت cold به کار رفته است ودر مثال دوم کلمه quickly قید می باشد.
نکته
الگوی so …….. that می تواند با کلمات many , much , little, few به کار رود. به الگوی زیر توجه کنید.
So many + اسم قابل شمارش جمع
So few + اسم قابل شمارش جمع
So much + اسم غیر قابل شمارش
So little + اسم غیر قابل شمارش
به مثال های زیر توجه کنید.
Maryam had so much homework that she couldn’t watch TV. ( اسم غیر قابل شمارش)
She had so many letters to type that she couldn’t leave office early. (اسم قابل شمارش جمع)
They had so little money that they couldn’t buy anything. ( اسم غیر قابل شمارش)
It has so few workers that you can’t call it a factory. ( اسم قابل شمارش جمع )
So many و so much به معنای خیلی زیاد و so few و so little به معنای خیلی کم می باشد.
دیدن ویدئوی کامل:
کاربردهای so در انگلیسی