آخرین اخبار : 

کاربردهای جمله واره اسمی انگلیسی

wpid-57974a486128e_o_5797495ca956e_26-noun_clauses.jpg

جمله واره اسمی انگلیسی

در زبان انگلیسی سه نوع جمله واره وجود دارد: جمله واره موصولی (صفتی)، جمله واره قیدی و جمله واره اسمی انگلیسی. در این بخش به بررسی جمله واره های اسمی خواهیم پرداخت.
الف – یک جمله واره اسمی در جمله همان نقشی را ایفا می کند که یک اسم ایفا می کند:
یک جمله واره اسمی انگلیسی می تواند فاعل جمله باشد.
What Billy did shocked his friends.
یک جمله واره اسمی می تواند مفعول جمله باشد.
Billy’s friends didn’t know that he couldn’t swim.
یک جمله واره اسمی می تواند مکمل اسم جمله باشد.
Billy’s mistake was that he refused to take lessons.
یک جمله واره اسمی می تواند مفعول حرف اضافه در جمله باشد.
Mary is not responsible for what Billy did.
یک جمله واره اسمی انگلیسی (نه تنها یک اسم) می تواند مکمل صفت در جمله باشد.
Everybody is sad that Billy drowned.
دیدن ویدئوی کامل:
کاربردهای جمله واره اسمی انگلیسی